Στην Ελλάδα της δεκαετούς κρίσης δημιουργήθηκαν πολλές άτυπες δομές του λεγόμενου «third sector», όπως οργανώσεις αυτοβοήθειας, αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, κoυζίνες με φαΐ για όλους κλπ. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις οργανώσεις εξαφανίστηκαν γρήγορα, πολλά κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία π.χ. έκλεισαν ήδη κατά την διάρκεια της κυβέρνησης του Σύριζα, άλλες δομές αργότερα. Κάποιοι απ’ τους λόγους αναλύονται στο τέλος του παρόντος άρθρου για την «Αλληλεγγύη Πειραιά», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Soziale Arbeit» τον Μάρτιο του 2019 και το ανεβάζω σήμερα στην ιστοσελίδα μου, αφού έληξε η περίοδος αναμονής πριν την αναδημοσίευσή του, που ζητάει το γερμανικό περιοδικό από τους συγγραφείς.